Liên hệ đặt tiệc Mr. Thành 0936.975.798
 

 

Chương trình khuyến mại rượu vang cao cấp ITALY

Pazzia Primitivo Di Manduria - Cây nho già "trưởng lão". Trong tiếng Ý, Pazzia nghĩa là “quá say mê” còn ở đây là một chai vang “quá tuyệt vời” một chai vang xứng tầm đẳng cấp được phân phối bởi Hải Đăng Plaza.

 
KÝnh göi: Quý kh¸ch 
hµng !

§Ó ®¸p l¹i thÞnh t×nh vµ lßng mÕn mé cña Quý kh¸ch, C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Kh¸ch s¹n H¶i §¨ng xin tr©n träng giíi thiÖu tíi kh¸ch hµng s¶n phÈm rưîu vang cao cÊp ITALY PRIMITIVO DI MANDURIA PAZZIA 2008 (Sù ®am mª cuång nhiÖt) vµ Chương tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt nh»m tri ©n kh¸ch hµng cho sù hîp t¸c thµnh c«ng.
 

Chương tr×nh cô thÓ như­ sau:

I. Quý kh¸ch mua 02 chai, tÆng:

1. TÆng 1 thïng nưíc kho¸ng nhËp khÈu Borjomi 0,33l (12 chai/thïng)

2. TÆng 1 bé ly rưîu vang cao cÊp (6 ly/bé)

3. TÆng 1 b×nh Decanter

(Quý kh¸ch chän 1 trong 3 h×nh thøc trªn)
 

II. Quý kh¸ch mua 06 thïng (36 chai - Thïng gç), tÆng: 01 tñ chuyªn dïng ­ưíp l¹nh r­îu vang nhËp khÈu (Tñ lo¹i 42 chai) kÌm 03 thïng n­ưíc kho¸ng BORJOMI 0,330L.
 

III. Quý kh¸ch mua 10 thïng (60 chai), tÆng:

- 01 tñ chuyªn dïng ­íp l¹nh r­îu vang nhËp khÈu (Tñ lo¹i 42 chai).

- TÆng 02 bé ly bia La Trappe (6ly/bé - Ly pha lª m¹ vµng 24K).

- TÆng 10 bé ly r­îu vang cao cÊp (6 ly/bé).

- TÆng 05 thïng vang ChiLe INDOMITA (12 chai/Thïng).

- TÆng 10 më vang nhËp khÈu.

- TÆng 10 më bia nhËp khÈu.
 

Chương tr×nh chØ ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n 100% gi¸ trÞ ®¬n hµng ngay khi giao hµng. Hµng b¸n trong Chương tr×nh kh«ng ®­ưîc ®æi tr¶.
             
            
Chương tr×nh ap dụng®Õn hÕt ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2012 ./.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 

 

 


Trụ sở chính:
19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
Tel: (031) 3.628.555/628.999 - Fax: (031) 3.628.666
Email: marketing@haidangplaza.com.vn 
Website: 
www.haidangplaza.com.vn
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Catbi Plaza
Số 1 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng - Việt Nam
Tel: (031) 3.787.555

Fax: (031) 3.787555
Email: marketing@haidangplaza.com.vn 
Nhà hàng Hải sản Sao Mai

Số 19 Trần Khánh Dư, Ngoquyen, HP,
 Tel: 0313.628.999

 
  Câu lạc bộ Thủy Thủ -HAIDANG SEAMEN'S CLUB
Địa chỉ: Số 15A Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.56.5555
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Haidang
Plaza

Số 19 Trần Khánh Dư - Ngô Quyền - Hải Phòng
Tel: (031) 3.688789
Nhà hàng Catbi
Tầng 4 tòa nhà Cát Bi Plaza
Số 1 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng 

Tel: 0313.58.9999
Fax: 0313.58.9999
  Hai dang tourist
Số 81 Điện Biên Phủ, Hải Phòng
Tel :0313.565.666

Fax:0313.565.999

Trang trại nuôi cá Dầm xanh

Bản Bò Báu, xã Tân Sơm, Mai Châu, Hòa Bình

Trang trại nuôi cá Tầm, cá Hồi vân
Bản Chu Va, Xã Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu
 
Trung tâm thương mại  Haidang Plaza
Số 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền , HP, Tel: 0313.628.555

Trung tâm thương mại Catbi Plaza
Số 1 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng , HP, Tel: 0313.628.555
Trung tâm thương mại Pazzia
Tầng 4 Toa nhà Cát Bi Plaza
Số 1 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng
 , HP,
Tel: 0313.787.555
Bar Sao Mai 
19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP, Tel: 0313.68.6699
Valentino Club
Bar City View
Tâng 4 tòa nhà Cát Bi Plaza
Số 1 Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng
 , HP, Tel: 0313.58.9999  

Vé máy bay - Ô tô
32 Trần Khánh Dư - Hải Phòng