Welcome to Haidang Plaza !
 

 

Chương trình khuyến mại rượu vang cao cấp ITALY

Pazzia Primitivo Di Manduria - Cây nho già "trưởng lão". Trong tiếng Ý, Pazzia nghĩa là “quá say mê” còn ở đây là một chai vang “quá tuyệt vời” một chai vang xứng tầm đẳng cấp được phân phối bởi Hải Đăng Plaza.

 
KÝnh göi: Quý kh¸ch 
hµng !

§Ó ®¸p l¹i thÞnh t×nh vµ lßng mÕn mé cña Quý kh¸ch, C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Kh¸ch s¹n H¶i §¨ng xin tr©n träng giíi thiÖu tíi kh¸ch hµng s¶n phÈm rưîu vang cao cÊp ITALY PRIMITIVO DI MANDURIA PAZZIA 2008 (Sù ®am mª cuång nhiÖt) vµ Chương tr×nh b¸n hµng ®Æc biÖt nh»m tri ©n kh¸ch hµng cho sù hîp t¸c thµnh c«ng.
 

Chương tr×nh cô thÓ như­ sau:

I. Quý kh¸ch mua 02 chai, tÆng:

1. TÆng 1 thïng nưíc kho¸ng nhËp khÈu Borjomi 0,33l (12 chai/thïng)

2. TÆng 1 bé ly rưîu vang cao cÊp (6 ly/bé)

3. TÆng 1 b×nh Decanter

(Quý kh¸ch chän 1 trong 3 h×nh thøc trªn)
 

II. Quý kh¸ch mua 06 thïng (36 chai - Thïng gç), tÆng: 01 tñ chuyªn dïng ­ưíp l¹nh r­îu vang nhËp khÈu (Tñ lo¹i 42 chai) kÌm 03 thïng n­ưíc kho¸ng BORJOMI 0,330L.
 

III. Quý kh¸ch mua 10 thïng (60 chai), tÆng:

- 01 tñ chuyªn dïng ­íp l¹nh r­îu vang nhËp khÈu (Tñ lo¹i 42 chai).

- TÆng 02 bé ly bia La Trappe (6ly/bé - Ly pha lª m¹ vµng 24K).

- TÆng 10 bé ly r­îu vang cao cÊp (6 ly/bé).

- TÆng 05 thïng vang ChiLe INDOMITA (12 chai/Thïng).

- TÆng 10 më vang nhËp khÈu.

- TÆng 10 më bia nhËp khÈu.
 

Chương tr×nh chØ ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch hµng thanh to¸n 100% gi¸ trÞ ®¬n hµng ngay khi giao hµng. Hµng b¸n trong Chương tr×nh kh«ng ®­ưîc ®æi tr¶.
             
            
Chương tr×nh ap dụng®Õn hÕt ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2012 ./.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 

 

 

* Trụ sở chính:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.555/628.999 - Fax: (031) 3.628.666
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm hội nghị tiệc cưới Catbi Plaza:
- Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel: (031) 3.787.555 - Fax: (031) 3.787.555
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Nhà hàng hải sản Sao Mai:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Câu lạc bộ Thủy Thủ - HAIDANG SEAMEN'S CLUB:
- Số 15A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.565 555 - Fax: (031) 3.628.666
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm hội nghị tiệc cưới Haidang Plaza:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 2.688 789
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Nhà hàng Catbi:
- Tầng 4 toà nhà Cát Bi Plaza
- Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm điều hành hướng dẫn Du lịch Hải Đăng:
- Số 81 Điện Biên Phủ, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.565 666 - Fax: (031) 3.565 999
- Email: dulichhaidang.hp@gmail.com
- Website: www.haidangtravel.vn
* Trung tâm thương mại Haidang Plaza:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.555
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Hầm rượu Hải Đăng & Hầm bia Hải Đăng:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn